حسابداری اسپاد/انبار تعدادی

400,000 تومان1,500,000 تومان

صاف
400,000 تومان1,500,000 تومان

توضیحات

حسابداری اسپاد/انبار تعدادی

Spad Warehouse number

Spad Account / Asset / Property Management

نرم افزار انبار تعدادی اسپاد

Spad Warehouse number

نرم افزار انبارداری به منظور تسهیل، بالا بردن دقت و سرعت عملیات انبارداری که در گذشته به صورت سنتی (دستی) انجام می گرفت، ارائه شده است. با استفاده از این نرم افزار امور مدیریت ورود، خروج و نگهداری کالا ها به صورت مکانیزه انجام خواهد گرفت.

 امکانات

کالاSpad Warehouse number

 • تعریف کالا به صورت انفرادی، تک سطحی، دو سطحی، گروهی و کلاس کالا
 • تعریف واحد کالا به دو صورت ساده، پیشرفته به همراه مولفه های واحد جهت محاسبه فرمول، ارتباط بین واحد های کالا و …  -Spad Warehouse number
 • تعریف ویژگی کالا از نوع انتخابی و مقداری
 • ثبت مشخصات کالا با امکان پیوست تصویر کالا
 • تعریف کالاهای جایگزین
 • تعریف گروه ویژگی، ویژگی و تخصیص آن به کالا و گروه مربوطه
 • امکان تعریف گروه کالا به صورت درختی و تخصیص کالا به هر گروه

انبار

 • تعریف انبار و گروه انبار با نحوه نمایش به صورت درختی برای تسهیل و کنترل در اسناد انبار
 • تعریف مسئول انبار، تخصیص دسترسی انباردارها به بخش یا کل انبارها
 • امکان دادن مجوز برای منفی شدن موجودی در سطح انبار
 • تعیین روش مقداری خروج کالا ( LIFOو FIFO)

اسناد

 • تعریف انواع اسناد انبار، اسناد کنترلی و تعریف وابستگی بین آنها
 • ویرایش اسناد انبار تعریف شده در نرم افزار
 • قابلیت اختصاصی کردن اسناد انبار
 • تعریف امضا کنندگان اسناد
 • تولید شماره اسناد انبار به صورت خودکار
 • ثبت شماره اسناد انبار به صورت دستی
 • صدور اسناد مشابه و یادداشت
 • کنترل ثبت سند به تاریخ گذشته
 • کنترل مقادیر منفی، بلوکه، حداقل ها، حداکثرها و نقطه سفارش و… در صدور اسناد
 • اختصاص گروه کالا های خاص برای هر نوع از اسناد
 • اختصاص انبار های خاص برای هر نوع از اسناد
 • استفاده از کالای سطح1 و سطح 2 در صدور اسناد -Spad Warehouse number

 عملیات -Spad Warehouse number

 • قطعی سازی و غیر قطعی سازی عملیات به صورت تعدادی
 • انبارگردانی پیشرفته با تنظیمات دلخواه برای انواع شمارش و پذیرش نتایج شمارش
 • اضافه کردن انبار و کالا به انبارگردانی
 • انتخاب مبنای شمارش بر اساس نزدیکترین به موجودی، بیشترین دفعات تکرار، آخرین شمارش، بالاترین شمارش و …
 • نمایش شمارش های قبلی یا پنهان کردن آن در شمارش های بعدی
 • اتصال دسته ای حواله ها، رسیدها و همچنین ابطال آنها

گزارشات-Spad Warehouse number

 • گزارش گروه کالا بر اساس عنوان گروه، کد گروه والد و عنوان گروه والد
 • گزارش انبار بر اساس نام انبار، کد انبار، کد عنوان گروه، عنوان گروه انبار
 • گزارش گردش کالا بر اساس نوع سند، نام انبار، نام کالا، کد کالا، کد انبار، سریال کالا، شماره دستی، گروه کالا، طرف حساب، گروه انبار، تاریخ و …
 • گزارش کاردکس کالا براساس نمایش به صورت تعدادی، ارتباط اسناد و همچنین براساس گروه انبار، گروه کالا، انبار ، کالا، تاریخ و …
 • گزارش ارتباط بین اسناد انبار بر اساس نام کالا، نام انبار، کد انبار، تعداد کالاو …
 • گزارش گردش اسناد طرف حساب بر اساس نام و نام خانوادگی طرف حساب، نقش طرف حساب،شماره سند، نوع سند و نام انبار
 • گزارش انبارگردانی بر اساس عنوان انبارگردانی، وضعیت انبار گردانی(آغاز نشده، در حال شمارش، شمارش یافته، خاتمه یافته)، کد انبار، نام انبار، کد کالا، نام کالا و میزان مغایرت
 • گزارش کالاهای موجود در انبار بر اساس، نام انبار، نام کالا، موجودی کالا، واحد کالا، کد کالا، ماهیت کالا(انباری، اموالی، انباری اموالی)، گروه کالا، واحد کالا، کلاس کالا، تاریخ و …
 • گزارش اسناد انبار بر اساس تاریخ، نوع سند(رسید، حواله، درخواست ورود، درخواست خروج) ، طرف حساب، نام انبار نام کالا،-Spad Warehouse number
 • گروه کالا ، نوع نمایش(فهرستی، کل سند) و …
 • گزارش ورود و خروج کالا به تفکیک نوع سند، نام کالا، نام انبار، طرف حساب، تاریخ و …
 • گزارش از اسناد مرتبط مانند برگشت خرید وابسته به خرید، برگشت فروش وابسته به فروش، خرید وابسته به درخواست ورود، فروش وابسته به درخواست خروج و …
 • -Spad Warehouse number

لیست قیمت های نرم افزار انبار (تعدادی) اسپاد

شما می توانید از این قسمت، ویژگی های نرم افزار و قیمت ها را مشاهده نمائید.

لیست قیمت های نرم افزار انبار (تعدادی) اسپاد- Spad Warehouse number
اطلاعات بیشتر
عنوانکدقیمت (ریال)قابلیت نرم افزار انبار (تعدادی) اسپاد
پایه(تک کاربره)710614,000,000این نسخه شامل امکانات : تعریف گروه انبار در یک سطح و تخصیص انبار به آن  ، تعریف کالا به صورت تک سطحی ، تعریف واحد اندازه گیری (واحد – مقیاس ) ، تعریف گروه کالا بصورت درختی در سه سطح  و تعریف کالا و تخصیص آن به گروه  ثبت  انواع رسیدها (تعدادی) ( رسید خرید ، رسید فروش رسید امانی ، رسید ضایعات رسید برگشت از خرید ویا فروش ، رسید انبار به انبار )  ثبت   انواع حواله ها (تعدادی، حواله فروش ، حواله ضایعات ، حواله امانی و…) ، گزارش از اسناد انبار ، گزارش کاردکس کالا ( تعدادی )، گزارش موجودی کالاها در گروهها ، گزارشات متنوع در خصوص موجودی کالاها ، تبدیل اسناد انبار موقت به دائم و بالعکس، تعریف دفترچه تلفن، تعریف سطح دسترسی کاربران و.  تخصیص عکس به کالا ، توضیحات پیش فرض ، بارکد خوان و امکان چاپ بارکد
پایه(شبکه)720617,000,000این نسخه در قالب شبکه 2 کاربر ارائه شده است و شامل کلیه امکانات کد (71061)می باشد.
کاربردی(تک کاربره)710628,000,000این نسخه شامل کلیه امکانات کد(71061) به انضمام  :تعریف گروه کالا بصورت درختی در سطوح نامحدود و تعریف کالا و تخصیص آن به گروه ، تعریف گروه انبار به صورت درختی در سطوح نامحدود  و تخصیص انبار به آن ، تعریف مسئول انبار برای هریک از انبارها ، نمایش ارتباط اسناد صادر شده با یکدیگر ، محاسبه و تعیین مغایرت نسبت به متوسط شمارش ها ، تعریف شماره سریال، انتخاب انبارهای متعدد در تعریف انبار گردانی ، گزارشات پیشرفته
کاربردی(شبکه)7206211,000,000نسخه فوق در قالب شبکه 2 کاربر ارائه شده است و شامل کلیه امکانات کد (71062) می باشد
جامع(تک کاربره)7106412,000,000این نسخه شامل  کلیه امکاناتکد (71062) به انضمام :تعریف واحد جایگزین ،تعریف کالای جایگزین،تعریف ویژگیهای کالا و ایجاد کلاس کالا و تعریف کالا با استفاده از کلاس هم بصورت دستی و اتوماتیک  ، ویرایش اسناد انبار ، تعریف درج تکراری سطر سند انبار ، تجمیع سطرهای تکراری در اسناد انبار ، تعریف صدور سند مشابه برای اسناد انبار ، تعریف اسناد یادداشت برای انواع اسناد انبار ، تعریف انبارهای مورد پذیرش برای انواع اسناد انبار ، تعریف طرف حسابهای مورد پذیرش ، تولید شماره سند اتوماتیک بر اساس نوع سند و انبار انتخاب شده ، ثبت سند انبار در وضعیت یادداشت ، انتخاب مبنای شمارش بر اساس : آخرین شمارش ، متوسط شمارش ها ، نزدیکترین شمارش ها به موجودی ، شمارش با بیشترین تکرار ، بزرگترین شمارش ، کوچکترین شمارش ، نمایش شمارش های قبلی و یا پنهان کردن آن در دفعات شمارش ، افزودن انبارهای مختلف در تعریف یک انبار گردانی ، افزودن کالاها به صورت دستی و یا اتوماتیک به لیست کالاهای انبارگردانی ، طراحی گزارشات ،تعریف مشخصات تکمیلی اشخاص ، ‌امکان تعریف موءلفه برای واحدهایی از جنس سایر موارد ، امکان تعریف موءلفه از جنس صحیح و اعشاری ، تعریف واحد جایگزین با استفاده از ارتباط موءلفه های واحد جایگزین با موءلفه های واحد اصلی ، تعریف گروه ویژگی ها و تخصیص ویژگی ها به هر گروه از ویژگی ها ، تعریف و تخصیص ویژگی های قیمت ناپذیر (کلاس کالا) ، تخصیص نوع انبار به انواع انبارهای تعریف شده از قبل (انبار مواد اولیه ، ضایعاتو…) ، انواع اسناد انبار در تعریف سند انبار، تعریف اسناد غیر کنترلی ، تغییر کلیه عناوین موجود در فرمها ، تعریف اسناد وابسته برای هر یک از اسناد ، تعریف گروه کالاهای مورد پذیرش برای انواع اسناد انبار ، تعریف طرف حساب و انبار برای اسناد انبار به صورت ثابت ، امکان ثبت اسناد وابسته برای اسنادی که اسناد وابسته دارند ، امکان گزارشگیری از شمارش دستی ، شماره عطف ، شماره قرار داد ، شماره بارنامه برای اسناد انبار ، کنترل موجودی منفی در انبارها
جامع(شبکه)7206415,000,000نسخه فوق در قالب شبکه 2 کاربر ارائه شده است و شامل کلیه امکانات کد (71064) به انضمام ارسال
و دریافت پیام بین کاربران (صوتی، تصویری، متن) می باشد.

لازم به توضیح است که به قیمت های مذکور 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.

 Spad Warehouse number

Brand

حسابداری اسپاد

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “حسابداری اسپاد/انبار تعدادی”

محصولات مرتبط

X
قالب فروشگاهی