حسابداری اسپاد/انبار تعدادی

400,000 تومان1,500,000 تومان

پاک کردن
400,000 تومان1,500,000 تومان

توضیحات

حسابداری اسپاد/انبار تعدادی

Spad Warehouse number

Spad Account / Asset / Property Management

نرم افزار انبار تعدادی اسپاد

Spad Warehouse number

نرم افزار انبارداری به منظور تسهیل، بالا بردن دقت و سرعت عملیات انبارداری که در گذشته به صورت سنتی (دستی) انجام می گرفت، ارائه شده است. با استفاده از این نرم افزار امور مدیریت ورود، خروج و نگهداری کالا ها به صورت مکانیزه انجام خواهد گرفت.

 امکانات

کالاSpad Warehouse number

 • تعریف کالا به صورت انفرادی، تک سطحی، دو سطحی، گروهی و کلاس کالا
 • تعریف واحد کالا به دو صورت ساده، پیشرفته به همراه مولفه های واحد جهت محاسبه فرمول، ارتباط بین واحد های کالا و …  -Spad Warehouse number
 • تعریف ویژگی کالا از نوع انتخابی و مقداری
 • ثبت مشخصات کالا با امکان پیوست تصویر کالا
 • تعریف کالاهای جایگزین
 • تعریف گروه ویژگی، ویژگی و تخصیص آن به کالا و گروه مربوطه
 • امکان تعریف گروه کالا به صورت درختی و تخصیص کالا به هر گروه

انبار

 • تعریف انبار و گروه انبار با نحوه نمایش به صورت درختی برای تسهیل و کنترل در اسناد انبار
 • تعریف مسئول انبار، تخصیص دسترسی انباردارها به بخش یا کل انبارها
 • امکان دادن مجوز برای منفی شدن موجودی در سطح انبار
 • تعیین روش مقداری خروج کالا ( LIFOو FIFO)

اسناد

 • تعریف انواع اسناد انبار، اسناد کنترلی و تعریف وابستگی بین آنها
 • ویرایش اسناد انبار تعریف شده در نرم افزار
 • قابلیت اختصاصی کردن اسناد انبار
 • تعریف امضا کنندگان اسناد
 • تولید شماره اسناد انبار به صورت خودکار
 • ثبت شماره اسناد انبار به صورت دستی
 • صدور اسناد مشابه و یادداشت
 • کنترل ثبت سند به تاریخ گذشته
 • کنترل مقادیر منفی، بلوکه، حداقل ها، حداکثرها و نقطه سفارش و… در صدور اسناد
 • اختصاص گروه کالا های خاص برای هر نوع از اسناد
 • اختصاص انبار های خاص برای هر نوع از اسناد
 • استفاده از کالای سطح1 و سطح 2 در صدور اسناد -Spad Warehouse number

 عملیات -Spad Warehouse number

 • قطعی سازی و غیر قطعی سازی عملیات به صورت تعدادی
 • انبارگردانی پیشرفته با تنظیمات دلخواه برای انواع شمارش و پذیرش نتایج شمارش
 • اضافه کردن انبار و کالا به انبارگردانی
 • انتخاب مبنای شمارش بر اساس نزدیکترین به موجودی، بیشترین دفعات تکرار، آخرین شمارش، بالاترین شمارش و …
 • نمایش شمارش های قبلی یا پنهان کردن آن در شمارش های بعدی
 • اتصال دسته ای حواله ها، رسیدها و همچنین ابطال آنها

گزارشات-Spad Warehouse number

 • گزارش گروه کالا بر اساس عنوان گروه، کد گروه والد و عنوان گروه والد
 • گزارش انبار بر اساس نام انبار، کد انبار، کد عنوان گروه، عنوان گروه انبار
 • گزارش گردش کالا بر اساس نوع سند، نام انبار، نام کالا، کد کالا، کد انبار، سریال کالا، شماره دستی، گروه کالا، طرف حساب، گروه انبار، تاریخ و …
 • گزارش کاردکس کالا براساس نمایش به صورت تعدادی، ارتباط اسناد و همچنین براساس گروه انبار، گروه کالا، انبار ، کالا، تاریخ و …
 • گزارش ارتباط بین اسناد انبار بر اساس نام کالا، نام انبار، کد انبار، تعداد کالاو …
 • گزارش گردش اسناد طرف حساب بر اساس نام و نام خانوادگی طرف حساب، نقش طرف حساب،شماره سند، نوع سند و نام انبار
 • گزارش انبارگردانی بر اساس عنوان انبارگردانی، وضعیت انبار گردانی(آغاز نشده، در حال شمارش، شمارش یافته، خاتمه یافته)، کد انبار، نام انبار، کد کالا، نام کالا و میزان مغایرت
 • گزارش کالاهای موجود در انبار بر اساس، نام انبار، نام کالا، موجودی کالا، واحد کالا، کد کالا، ماهیت کالا(انباری، اموالی، انباری اموالی)، گروه کالا، واحد کالا، کلاس کالا، تاریخ و …
 • گزارش اسناد انبار بر اساس تاریخ، نوع سند(رسید، حواله، درخواست ورود، درخواست خروج) ، طرف حساب، نام انبار نام کالا،-Spad Warehouse number
 • گروه کالا ، نوع نمایش(فهرستی، کل سند) و …
 • گزارش ورود و خروج کالا به تفکیک نوع سند، نام کالا، نام انبار، طرف حساب، تاریخ و …
 • گزارش از اسناد مرتبط مانند برگشت خرید وابسته به خرید، برگشت فروش وابسته به فروش، خرید وابسته به درخواست ورود، فروش وابسته به درخواست خروج و …
 • -Spad Warehouse number

لیست قیمت های نرم افزار انبار (تعدادی) اسپاد

شما می توانید از این قسمت، ویژگی های نرم افزار و قیمت ها را مشاهده نمائید.

لیست قیمت های نرم افزار انبار (تعدادی) اسپاد- Spad Warehouse number
اطلاعات بیشتر
عنوان کد قیمت (ریال) قابلیت نرم افزار انبار (تعدادی) اسپاد
پایه(تک کاربره) 71061 4,000,000 این نسخه شامل امکانات : تعریف گروه انبار در یک سطح و تخصیص انبار به آن  ، تعریف کالا به صورت تک سطحی ، تعریف واحد اندازه گیری (واحد – مقیاس ) ، تعریف گروه کالا بصورت درختی در سه سطح  و تعریف کالا و تخصیص آن به گروه  ثبت  انواع رسیدها (تعدادی) ( رسید خرید ، رسید فروش رسید امانی ، رسید ضایعات رسید برگشت از خرید ویا فروش ، رسید انبار به انبار )  ثبت   انواع حواله ها (تعدادی، حواله فروش ، حواله ضایعات ، حواله امانی و…) ، گزارش از اسناد انبار ، گزارش کاردکس کالا ( تعدادی )، گزارش موجودی کالاها در گروهها ، گزارشات متنوع در خصوص موجودی کالاها ، تبدیل اسناد انبار موقت به دائم و بالعکس، تعریف دفترچه تلفن، تعریف سطح دسترسی کاربران و.  تخصیص عکس به کالا ، توضیحات پیش فرض ، بارکد خوان و امکان چاپ بارکد
پایه(شبکه) 72061 7,000,000 این نسخه در قالب شبکه 2 کاربر ارائه شده است و شامل کلیه امکانات کد (71061)می باشد.
کاربردی(تک کاربره) 71062 8,000,000 این نسخه شامل کلیه امکانات کد(71061) به انضمام  :تعریف گروه کالا بصورت درختی در سطوح نامحدود و تعریف کالا و تخصیص آن به گروه ، تعریف گروه انبار به صورت درختی در سطوح نامحدود  و تخصیص انبار به آن ، تعریف مسئول انبار برای هریک از انبارها ، نمایش ارتباط اسناد صادر شده با یکدیگر ، محاسبه و تعیین مغایرت نسبت به متوسط شمارش ها ، تعریف شماره سریال، انتخاب انبارهای متعدد در تعریف انبار گردانی ، گزارشات پیشرفته
کاربردی(شبکه) 72062 11,000,000 نسخه فوق در قالب شبکه 2 کاربر ارائه شده است و شامل کلیه امکانات کد (71062) می باشد
جامع(تک کاربره) 71064 12,000,000 این نسخه شامل  کلیه امکاناتکد (71062) به انضمام :تعریف واحد جایگزین ،تعریف کالای جایگزین،تعریف ویژگیهای کالا و ایجاد کلاس کالا و تعریف کالا با استفاده از کلاس هم بصورت دستی و اتوماتیک  ، ویرایش اسناد انبار ، تعریف درج تکراری سطر سند انبار ، تجمیع سطرهای تکراری در اسناد انبار ، تعریف صدور سند مشابه برای اسناد انبار ، تعریف اسناد یادداشت برای انواع اسناد انبار ، تعریف انبارهای مورد پذیرش برای انواع اسناد انبار ، تعریف طرف حسابهای مورد پذیرش ، تولید شماره سند اتوماتیک بر اساس نوع سند و انبار انتخاب شده ، ثبت سند انبار در وضعیت یادداشت ، انتخاب مبنای شمارش بر اساس : آخرین شمارش ، متوسط شمارش ها ، نزدیکترین شمارش ها به موجودی ، شمارش با بیشترین تکرار ، بزرگترین شمارش ، کوچکترین شمارش ، نمایش شمارش های قبلی و یا پنهان کردن آن در دفعات شمارش ، افزودن انبارهای مختلف در تعریف یک انبار گردانی ، افزودن کالاها به صورت دستی و یا اتوماتیک به لیست کالاهای انبارگردانی ، طراحی گزارشات ،تعریف مشخصات تکمیلی اشخاص ، ‌امکان تعریف موءلفه برای واحدهایی از جنس سایر موارد ، امکان تعریف موءلفه از جنس صحیح و اعشاری ، تعریف واحد جایگزین با استفاده از ارتباط موءلفه های واحد جایگزین با موءلفه های واحد اصلی ، تعریف گروه ویژگی ها و تخصیص ویژگی ها به هر گروه از ویژگی ها ، تعریف و تخصیص ویژگی های قیمت ناپذیر (کلاس کالا) ، تخصیص نوع انبار به انواع انبارهای تعریف شده از قبل (انبار مواد اولیه ، ضایعاتو…) ، انواع اسناد انبار در تعریف سند انبار، تعریف اسناد غیر کنترلی ، تغییر کلیه عناوین موجود در فرمها ، تعریف اسناد وابسته برای هر یک از اسناد ، تعریف گروه کالاهای مورد پذیرش برای انواع اسناد انبار ، تعریف طرف حساب و انبار برای اسناد انبار به صورت ثابت ، امکان ثبت اسناد وابسته برای اسنادی که اسناد وابسته دارند ، امکان گزارشگیری از شمارش دستی ، شماره عطف ، شماره قرار داد ، شماره بارنامه برای اسناد انبار ، کنترل موجودی منفی در انبارها
جامع(شبکه) 72064 15,000,000 نسخه فوق در قالب شبکه 2 کاربر ارائه شده است و شامل کلیه امکانات کد (71064) به انضمام ارسال
و دریافت پیام بین کاربران (صوتی، تصویری، متن) می باشد.

لازم به توضیح است که به قیمت های مذکور 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.

 Spad Warehouse number

Brand

حسابداری اسپاد

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حسابداری اسپاد/انبار تعدادی”

محصولات مرتبط

X
قالب فروشگاهی